Fara Jasło - Rzymskokatolicka Parafia Kolegiacka

pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Telefon dyżurny
663 766 973

Duszpasterze

Ksiądz kanonik – Proboszcz mgr Zbigniew Irzyk
Dziekan dekanatu Jasło wschód

„To mnie Bóg wzywa, mnie posyła do pracy w swojej winnicy, mnie wzywa
i posyła, abym pracował dla przyjścia Jego Królestwa w dziejach”
(Jan Paweł II Adhortacja Apostolska Christifideles Laici) 

Urodził się 11 sierpnia 1956 roku w Strzyżowie. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w rodzinnej Różance podjął naukę w Zasadniczej Szkole Zawodowej w zawodzie stolarza. Kolejnym etapem na drodze edukacji było Technikum Drzewne w Miejscu Piastowym, po ukończeniu którego zaczął pracować w Fabryce Mebli w Strzyżowie. W 1979 roku podjął decyzje wstąpienia na drogę kapłaństwa, następstwem czego było rozpoczęcie studiów teologicznych w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu. Studia magisterskie ukończył na KULu. 24 czerwca w 1985 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk Bpa I Tokarczuka. Pracował na kilku placówkach jako wikariusz, a od 1992 roku związany jest z naszym miastem i kościołem farnym, w którym w latach 1997-2002 pełnił funkcje administratora i podjął się trudnego i odpowiedzialnego zadania renowacji zabytkowego, gotyckiego kościoła.

W czerwcu 2002 roku decyzją ks. Biskupa Ordynariusza Kazimierza Górnego został mianowany proboszczem Parafii „Fara” w Jaśle.
Dotychczasowa działalność Ks. Zbigniewa Irzyka wiąże się głównie z remontem kościoła, a także katechizacją młodzieży oraz z pracą w grupach przyparafialnych, których był inicjatorem. Z jego inicjatywy powstała Rada Parafialna, grupa charytatywna ”Caritas”, pismo parafialne ”Fara”, Grupa Modlitewna O. Pio, Akcja Katolicka.
Jest bardzo zaangażowany w rozwój życia religijnego swoich parafian. Opiekuje się wszystkimi grupami i stowarzyszeniami jakie istnieją przy parafii m.in. Stowarzyszeniem Salezjanów Współpracowników, Grupą Modlitewną O. Pio, Akcją Katolicką, Caritasem, Kołem Misyjnym. Jest opiekunem redakcji miesięcznika parafialnego „Fara”. Szczególną troską i wielkim zaangażowaniem ks. prob. Zbigniewa Irzyka jest dalsze ukończenie prac remontowo-konserwacyjnych, zarówno kościoła, jak i innych obiektów, m.in. Domu Parafialnego i zagospodarowanie całego terenu przykościelnego. Ksiądz Kanonik – proboszcz Parafii „Fara” w Jaśle 3 listopada 2004 r. został mianowany decyzją Ks. Biskupa Ordynariusza Kazimierza Górnego – Wicedziekanem VII Dekanatu Jasło Wschód.

4 grudnia 2009 r. został mianowany decyzją Ks. Biskupa Ordynariusza Kazimierza Górnego – Dziekanem VII Dekanatu Jasło Wschód.
Wchodzi w skład Kolegium Konsultorów i jest też w Radzie Kapłańskiej na szczeblu diecezjalnym.
Ponadto pełni funkcję wizytatora katechetycznego dekanalnego i diecezjalnego oraz asystenta parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przy parafii farnej w Jaśle.
Jest odznaczony Expositorium Canonicale, posiada przywilej noszenia Rokiety i Mantoletu.
Ks. kan. Zbigniew Irzyk jest prepozytem Jasielskiej Kapituły Kolegiackiej.

26 listopada 2015 roku Ks. Dziekan – Proboszcz naszej parafii został uhonorowany za wybitne zasługi w dziedzinie kultury oraz krzewienia kultu religijnego tytułem „Zasłużony dla Miasta Jasła”. Społeczeństwo miasta w ten sposób dziękuje między innymi za wyremontowanie świątyni – zabytku klasy zerowej. Świątynia ta jest wizytówką miasta Jasła, „perełką” – tak nazywa ks. Proboszcz naszą świątynię, dla wierzących parafian, symbolem kultu, wiary, pamiątką dawnych dziejów, świadectwem ludzkich uczuć i przeżyć. Mieszkańcy miasta Jasła dziękują również za wyremontowanie zabytkowej Kaplicy Cmentarnej oraz dbałość i stopniowy remont zabytków na „Starym Cmentarzu jako obiektów sakralnych parafii Fara”, a także wyremontowanie Domu Parafialnego, w którym prowadzona jest dla całego dekanatu szeroka działalność ewangelizacyjna i dydaktyczna.

Relacja z uroczystości nadania tytuły „Zasłużony dla Miasta jasła” księdzu Dziekanowi – Proboszczowi parafii pw. WNMP w Jaśle.

 

 

 

Ksiądz Dariusz Porzuczek

Urodził się w 1976 r. Pochodzi z Czarnej Sędziszowskiej.
Święcenia kapłańskie przyjął w Rzeszowie w 2003 r.

 

      

 

 

Ksiądz Marek Drupka

Uczęszczał do I LO w Rzeszowie, a po jego ukończeniu wstąpił  do  Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie.
Święcenia kapłańskie przyjął w Rzeszowie w 2021 r.

 

 

 

 

 

 

Ksiądz Bogdan Bogdanowski

Pochodzi z Ropczyc. Święcenia kapłańskie przyjął w Rzeszowie w 1994 r.